top of page
leadway website bg 17.png

公告 2024

股東週年大會通告
484 KB

18 Apr 2024

董事會會議通告
484 KB
13 Mar 2024

董事名單與其角色和職能
484 KB
09-Feb-2024

董事變更
561 KB
09-Feb-2024

董事名單與其角色和職能
473 KB
16-Jan-2024

盈利警告
473 KB
5-Jan-2024

(1)執行董事、授權代表及法律程序文件代理人辭任;(2)委任授權代表及法律程序文件代理人;及(3)提名委員會組成之變動
473 KB
5-Jan-2024

bottom of page